Restauratie van archeologie

Art Conservation heeft ruime ervaring op het gebied van conservering en restauratie van archeologisch vondstmateriaal. Onze specialisten conserveren en restaureren archeologische vondsten van metaal, aardewerk, steen, glas, en organische materialen uit alle perioden. We behandelen zowel vers opgegraven archeologische vondsten, als voorwerpen die zijn opgeslagen in depots, musea of andere collecties. Art Conservation werkt volgens internationale richtlijnen binnen de archeologische restauratie en met moderne, stabiele materialen. We voldoen aan de eisen van de KNA actor registratie. Onze specialisten werken zowel in situ als in het atelier.

Wij bieden de volgende services aan:

Advies | Assistentie bij opgravingen | Onderzoek | Documentatie | Restauratie behandelingen | Conservering | Reconstructies en replica’s | Art Handling | Conditie rapporten en survey

Advies

Elk archeologisch vondsmateriaal is gevoelig voor vocht, zuren en andere omstandigheden in de bodem. Elke handeling moet dus doordacht zijn. Daarnaast kan archeologisch vondstmateriaal op verschillende manieren bewaard of gepresenteerd worden. Art Conservation biedt advies omtrent het opgraven, bewaren, hanteren en presenteren van uw archeologisch vondsmateriaal.

Onderzoek

Vooraf aan de restauratie ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering en/of restauratie. Vervolgens wordt microscopisch onderzoek uitgevoerd met behulp van een stereomicroscoop.

Conservering

Preventieve conservering omvat een geheel aan indirecte maatregelen en acties die gericht zijn op de omgeving van uw archeologische vondsten, met de bedoeling om schade of verlies te voorkomen en te minimaliseren. Wij bieden ook conditiechecks aan van vondsten die in het depot of op zaal aan, en brengen advies uit over de klimatologische omstandigheden van archeologische vondsten in het depot of tijdens een tentoonstelling. Zo kunnen wij de bewaaromstandigheden evalueren en – indien nodig – verbeteren.

Art Conservation beschikt over de ruimte, materialen en professionele restauratoren om uw archeologisch vondsmateriaal zo goed mogelijk te conserveren.

Restauratie

Art Conservation werkt met gekwalificeerde restauratoren die archeologische vondsten in hun authenticiteit met ethische principes bewaren en technieken toepassen die geen schade aanrichten.

Wij bieden de volgende behandelingen aan:

Reinigen | Verwijderen van Corrosie | Consolidatie | Impregneren van fragiele objecten | Verlijmen van loszittende delen | Krassen of scheuren repareren | Aanbrengen van vullingen | Oude restauraties, zoals overschilderingen en retouches, verwijderen | Stabilisatie | Retoucheren van lacunes

Vers opgegraven materiaal

Het behandelen van archeologische vondsten na opgraving is noodzakelijk, omdat de degradatieprocessen die tijdens jarenlange begraving in de grond langzaam gestagneerd zijn, door plotselinge blootstelling aan de lucht weer geaccelereerd worden. Ook zijn archeologische vondsten door vocht, zuren en andere omstandigheden in de bodem aangetast. De vondsten zijn vaak voorzien van een laag aarde, aanslag of corrosie, en moeten zorgvuldig schoongemaakt worden om hun archeologische informatie vrij te geven en determineren om verdere analyse mogelijk te maken.

Depot of museale collecties

Ook archeologische vondsten die al jarenlang zijn opgeslagen in depots of tentoongesteld worden in musea hebben regelmatig restauratie of een stabiliserende behandeling nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn vondsten die in onjuiste klimatologische omstandigheden zijn opgeslagen, vroegere conserveringsbehandelingen die verouderd zijn of vondsten die gereed gemaakt dienen te worden voor tentoonstelling.

Documentatie is van groot belang. Na de behandeling wordt er een eindrapport opgesteld waarin alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig worden beschreven en gedocumenteerd aan de hand van foto’s. Dit biedt de klant inzicht in het restauratieproces. Openheid over onze werkzaamheden is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf.

Ethische code: Art Conservation voert alle werkzaamheden uit volgens de ethische richtlijnen voor conservering en restauratie van cultureel erfgoed van European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations (E.C.C.O) en voldoelt aan de eisen van de KNA actor registratie.

Voor al uw vragen over restauratie van archeologische vondsten, kunt u contact met ons opnemen, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.