Archeologie

  • Romeinse munt

Conservering en restauratie van archeologisch vondstmateriaal

Onze specialisten conserveren en restaureren archeologische vondsten van metaal, aardewerk, steen, glas, en organische materialen uit alle perioden. Wij behandelen zowel vers opgegraven archeologische vondsten, als voorwerpen die zijn opgeslagen in depots, musea of andere collecties. Art Conservation werkt volgens internationale richtlijnen binnen de archeologische restauratie en met moderne, stabiele materialen. Wij voldoen aan de eisen van de KNA actor registratie.

Vers opgegraven materiaal

Het behandelen van archeologische vondsten na opgraving is noodzakelijk, omdat de degradatieprocessen die tijdens jarenlange begraving in de grond langzaam gestagneerd zijn, door plotselinge blootstelling aan de lucht weer geaccelereerd worden. Ook zijn archeologische vondsten door vocht, zuren en andere omstandigheden in de bodem aangetast. De vondsten zijn vaak voorzien van een laag aarde, aanslag of corrosie, en moeten zorgvuldig schoongemaakt worden om hun archeologische informatie vrij te leggen en determinatie en verdere analyse mogelijk te maken.

Depot of museale collecties

Ook archeologische vondsten die al jarenlang opgeslagen liggen in depots of tentoongesteld worden in musea hebben regelmatig restauratie of een stabiliserende behandeling nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan vondsten die in een onjuiste klimatologische omstandigheden opgeslagen hebben gelegen, vroegere conserveringsbehandelingen die verouderd zijn, of vondsten die gereed gemaakt dienen te worden voor tentoonstelling.

Hiernaast biedt Art Conservation ook conditiechecks aan van vondsten in depot of op zaal aan, en adviseert het over de klimatologische omstandigheden van archeologische vondsten in het depot of tijdens tentoonstelling.